+420 732 832 341 email@kristynakvardova.com

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) OSVČ Kristýna Kvardové s adresou Sudova 1145, Starý Plzenec, 33202, IČO: 73789178, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka č. 152013 (dále jen „kristynakvardova.com“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě konkrétních dílčích smluv (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi kristynakvardova.com a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“).
 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.
 3. Znění Obchodních podmínek může kristynakvardova.com měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změnu Obchodních podmínek je kristynakvardova.com povinna Zákazníkovi bez zbytečného odkladu oznámit. Má se za to, že Zákazník s novou verzí Obchodních podmínek souhlasí, nevyjádří-li písemnou formou svůj nesouhlas do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. V takovém případě může Zákazník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi kristynakvardova.com.
 4. Předmětem Smlouvy jsou zejména:
  1. Tvorba webových stránek na WordPress systému a DiVi šabloně a práce související s provozem a údržbou webových stránek poskytované kristynakvardova.com (dále jen „Služby“),
  2. Realizace internetových stránek, internetového obchodu, nebo jiného programu, jehož dominantní využívání se děje prostřednictvím internetu (dále jen „Měsíční správa“),
  3. Registrace a následné vedení domény v příslušném centrálním registru ze strany registrátora (dále jen „Správa domén“),
  4. Servis provádění kristynakvardova.com Zákazníkům spočívající v technickém nastavení domény, její fakturaci a prodlužování (dále jen „Administrace domén“),
  5. Zpracování obrázků v digitální formě znázorňující podobu webu (dále jen „Grafický návrh“).

2. Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace Služeb, Měsíční správy a dalších plnění umístěná na webovém rozhraní kristynakvardova.com (dostupném na adrese www.kristynakvardova.com) je informativního charakteru a kristynakvardova.com není povinna uzavřít Smlouvu ohledně tohoto plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Jednání vedoucí k uzavření Rámcové smlouvy probíhá formou elektronické nebo osobní komunikace prostřednictvím závazné objednávky (dále jen „Závazné objednávky“) ze strany Zákazníka, kterou se rozumí:
  1. Vyplnění a podepsání Rámcové smlouvy pro objednání Služeb specifické dle Zákazníkových potřeb nebo jen zaplacením vyhotovené faktury.
  2. Schůzka či vstupní konzultace ohledně možnosti poskytnutí Služeb je zdarma. Pracovní doba se počítá začátkem prací na daném projektu.
 3. Při podávání Závazné objednávky je Zákazník povinen správně a pravdivě uvést všechny údaje o své osobě. Údaje uvedené v Závazné objednávce je Zákazník povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Závazné objednávce považuje kristynakvardova.com za správné.
 4. Před odesláním Závazné objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře pro objednání Služeb.
 5. kristynakvardova.com je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Závazné objednávky (zejména množství požadovaných Služeb, Měsíční správy a dalších plnění, celkové náklady s tím spojené) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Závazné objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smlouva mezi kristynakvardova.com a Zákazníkem vzniká:
  1. Při podepsání Rámcové smlouvy vzniklé na základě Závazné objednávky doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je OSVČ kristynakvardova.com zasláno Zákazníkovi poštou, a to na adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
  2. Při použití E-mailové Závazné objednávky doručením E-mailové Závazné objednávky (akceptací), jež je Zákazníkem zaslána společnosti kristynakvardova.com a jež potvrzuje specifikaci a kalkulaci Zákazníkem požadované úpravy, kterou na základě poptávky Zákazníka kristynakvardova.com sestavila.
 7. Smluvní vztah mezi kristynakvardova.com a Zákazníkem nevzniká pouhým jednostranným poptáním Služeb, Měsíční správy a dalších plnění ze strany Zákazníka.

3. Kontaktní údaje kristynakvardova.com

 1. Bankovní spojení: ČSOB Banka , č.ú: 273619722/0300
 2. Adresa pro poštovní písemný styk: kristynakvardova.com, Sudova 1145, Starý Plzenec, 33202
 3. Adresa pro emailový písemný styk:
  1. Nové objednávky a informace o našich službách: email@kristynakvardova.com. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 5 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
  2. Obecné dotazy a informace pro stávající zákazníky: email@kristynakvardova.com. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 5 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
  3. Fakturace: email@kristynakvardova.com. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 30 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
 4. Telefonické spojení: +420 732 832 341, Provozní doba pro telefonickou komunikaci je neomezená. kristynakvardova.com nemůže zaručit odpovědi na zmeškané hovory.
 5. kristynakvardova.com nebude odpovídat či jinak brát zřetel na krátké textové zprávy (SMS).

4. Webhosting a domény

v platnosti od 22. 5. 2018

Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem, kterým je:

Kristýna Kvardová, Mgr.
Sudova 1145, Starý Plzenec, 33202
IČO: 73789178
Tel.: +420 732 832 341
E-mail: email@kristynakvardova.com
(dále jen Poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel doménového jména přiřazeného k této službě nebo je uvedena v databázi Poskytovatele jako plátce nebo správce služby.

1. Definice dalších pojmů

1.1 Služba – provoz virtuálního serveru a jeho zpřístupnění do sítě Internet nebo zajištění doménového jména. Virtuální server je množina služeb, které dohromady umožňují provoz webových stránek a e-mailu.

1.2 Server – počítač trvale připojený k síti Internet.

1.3 Doménové jméno – je unikátní slovní řetězec sloužící pro identifikaci webových stránek v síti Internet a přístup na ně.

2. Práva a povinnosti Klienta

2.1 Objednáním a využíváním služby vyslovuje a potvrzuje Klient, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

2.2 Služba je poskytována k provozu konkrétního doménového jména. Klient při objednání služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro doménové jméno .cz – dle CZ.NIC, .eu dle EURid atd.).

2.3 Klient zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití skriptů, aplikace či emailových účtů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod Klientovi přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

2.4 Klient nesmí na server umisťovat obsah, jež je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat obsah s eroticky laděnou tématikou. Webové stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.

2.5 Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní a identifikační údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem. Povinnost prokázat správnost zadaných údajů přitom leží na straně Klienta.

2.7 Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit provoz služby v maximální možné dostupnosti.

3.2 Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru.

3.3 Poskytovatel neodpovídá při registraci doménového jména za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Klientem při objednávce služby.

3.4 Poskytovatel je povinen upozornit Klienta včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Klient předplacenou službu nebo doménové jméno (v případě, že jej registroval) a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Klientem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména.

3.5 Poskytovatel má právo jednostranně pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Klienta dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Klientům či Poskytovateli, a dále v případech porušení povinností uvedených v bodech 2.3 až 2.5 Klientem. Poskytovatel může v těchto případech pozastavit službu Klienta i bez předchozího upozornění.

3.6 Poskytovatel má právo zrušit službu Klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 10 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Klientem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

3.7 Poskytovatel má právo učinit kroky nezbytné k udržení správného chodu serverů. Těmito kroky je myšleno zejména odstavení aplikací narušujích plynulý chod serveru, dočasné omezení služby způsobující neúměrné zatížení přenosové trasy apod.

3.8 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Klientem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Klientem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

3.9 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah veškerého materiálu, který Klient na server umístí.

3.10 Poskytovatel bude při řešení problémů či sporů s Klientem upřednostňovat v prvé řadě dohodu nebo domluvu před omezením nebo pozastavením služby.

3.11 Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na webových stránkách Poskytovatele.

3.12 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou a prokázanou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škody formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých Klientů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

5. Informace o Zákaznících

Viz. Ochrana osobních údajů.

6. Platby a fakturace

 1. Hodinová sazba
  1. Za veškeré prováděné práce si kristynakvardova.com účtuje částku 500 Kč za každou hodinu práce.
 2. Placení záloh
  1.  kristynakvardova.com je oprávněna požadovat po Zákazníkovi zaplacení záloh za poskytované Služby a Zákazník je povinen zálohy na základě výzvy k platbě zaplatit. Zákazník je povinen zaplatit zálohu v termínu uvedeném ve výzvě k platbě.
  2. V případě, že Zákazník nezaplatí zálohu požadovanou kristynakvardova.com v souladu s bodem 8.1.1, může kristynakvardova.com přerušit poskytování Služeb. O dobu přerušení poskytování Služeb se prodlužuje termín splnění Služeb, který byl se Zákazníkem sjednán.
 3. Výzva k platbě
  1. Vyúčtování Služeb probíhá na základě zaslání výzvy k platbě v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. Výzva k platbě není daňovým dokladem.
  2. Zákazník je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet kristynakvardova.com v přesné částce uvedené na výzvě k platbě. Obdrží-li zákazník vícero výzev k platbě, pak je povinen uhradit každou platbu samostatně.
  3. Nedodrží-li zákazník výše uvedené povinnosti při provádění platby, pak je povinen platbu doložit. V opačném případě nemusí být daný závazek vůči kristynakvardova.com považován za splněný.
  4. Závazek Zákazníka zaplatit platbu dle výzvy k platbě je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet kristynakvardova.com.
 4. Daňový doklad
  1. Uhrazením odpovídající výzvy k platbě Zákazník potvrzuje převzetí Služby a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem. Tímto okamžikem kristynakvardova.com provedl smluvní plnění Zákazníkovi (zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Zákazník souhlasí se zasláním faktury na e-mail Zákazníka.
 5. Neplnění závazků ze strany Zákazníka
  1. V případě, že zákazník řádně a včas neprovede platbu za jakékoliv Služby poskytnuté ze strany kristynakvardova.com, je kristynakvardova.com oprávněn okamžité ukončit všechny Služby webhostingu, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.
  2. Ukončením Služeb webhostingu nezaniká pohledávka kristynakvardova.com vůči Zákazníkovi.
 6. Úroky z prodlení
  1. Pro případ prodlení Zákazníka se zaplacením ceny za dílo nebo službu je Zákazník povinen uhradit kristynakvardova.com úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky ceny za dílo nebo službu za každý den prodlení Zákazníka s její úhradou.
 1. kristynakvardova.com si vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech Služeb webhostingu, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.
 2. Ukončením Služeb webhostingu nezaniká pohledávka kristynakvardova.com vůči Zákazníkovi.

8. Doručování

 1. Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v Závazné objednávce.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Platná a účinná verze Obchodních podmínek je publikována na webovém rozhraní na adrese https://www.kristynakvardova.com/vop/